สรุปหนังสือ The First 90 Days กลยุทธ์ 90 วัน ผู้นำคนใหม่

The First 90 Days
10 steps for your first 90 days

1. Prepare Yourself เตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลง

 • อย่าคิดว่าสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมาก่อน จะทำให้เราประสบความสำเร็จในตอนนี้
 • ให้คิดถึงปัญหาที่เราต้องแก้ไข และวิเคราะห์หาความแตกต่างของปัญหานั้น เทียบกับปัญหาที่เราเคยแก้ไขได้ดีในอดีต

2. Accelerate Your Learning เร่งกระบวนการเรียนรู้

 • จัดทำแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ขององค์กรใหม่
 • มองทั้งข้อเท็จจริงทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลภายในและแหล่งข้อมูลภายนอก
 • จัดลำดับการเรียนรู้ โดยเริ่มเรียนรู้สิ่งที่เราสามารถทำได้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปสู่บทบาทใหม่ แบ่งปันและหารือเกี่ยวกับแผนการเรียนรู้ของเรากับทีม และหัวหน้า
 • เรียนรู้ซ้ำ ๆ เน้นการเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน แล้วค่อยกลับมาเพิ่มความลึกและความกว้างให้มากขึ้น เมื่อพบปะกับแต่ละคนให้ถามคำถามชุดเดียวกันทุกคนในลำดับเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณมีชุดคำตอบที่ง่ายต่อการเปรียบเทียบ

3. Match Strategy to Situation จับคู่กลยุทธ์กับสถานการณ์

 • เข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน เราต้องรู้ว่าคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์แบบไหน เพราะมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันออกไป
 • หนังสือแบ่งสถานการณ์ที่มักจะเจอไว้ 5 ประเภท หรือเรียกสั้นๆว่าเป็น STARS model คือ

4. Secure Early Wins รักษาชัยชนะในช่วงเริ่มต้น

 • อย่าหลงไปกับการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเมื่อเข้าสู่องค์กรใหม่ แต่ให้มุ่งเน้นไปที่การรักษาชัยชนะในช่วงเริ่มต้น ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นชัยชนะเล็กๆ เพื่อช่วยสร้างโมเมนตัม
 • สิ่งนี้จะช่วยให้เรามีสมาธิในช่วงแรก และยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่เราทำงานด้วย
 • ตามหลักการแล้ว ขนาดของการชนะของเราจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และทั้งหมดจะมุ่งไปสู่เป้าหมายระยะยาว
 • มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์สำหรับการเปลี่ยนแปลง และมีแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลง
 • สุดท้ายต้องมีผู้ที่สนับสนุนการดำเนินการตามแผน และก่อนที่จะพยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ควรพิจารณาแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้และเสริมสร้างจุดอ่อนไปด้วยพร้อมกัน

5. Negotiate Success เจรจาความสำเร็จ

 • เราต้องรับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลกับหัวหน้างานของเรา แม้ว่าสไตล์ของเราจะแตกต่างกัน
 • ใช้การพูดคุยกับหัวหน้างาน เพื่อกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนว่า วางแผนว่าจะทำอะไร เมื่อไหร่ รวมถึงระบุโอกาสในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 • หนังสือแนะนำการสนทนา 5 ประเภทที่เราควรมีกับหัวหน้างาน โดยเรียงไปตามลำดับเวลาคร่าวๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นซ้ำได้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป

6. Achieve Alignment จัดระเบียบและความเข้าใจขององค์กร

 • บทนี้พูดถึงกลยุทธ์การจัดโครงสร้าง ทีมงาน ทักษะ และวัฒนธรรมขององค์กร ให้สอดคล้องเพื่อให้บรรลุความเป้าหมาย
 • เข้าใจและปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่ยากที่สุด แต่มีอิทธิพลมากที่สุด

7. Build Your Team สร้างทีม

 • การมีทีมที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อความสำเร็จ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำใหม่ที่จะต้องปรับโครงสร้างทีม แต่ไม่ควรเปลี่ยนทีมเร็วเกินไป เพราะผู้นำใหม่ต้องทำความรู้จักกับทีมที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปทำให้เกิดความไม่มั่นคงกับผู้คนในองค์กร
 • หนังสือแนะนำเกณฑ์ 6 อย่างที่ไว้ใช้สำหรับการประเมินความสามารถของทีมงาน
 • เมื่อประเมินผลตามเกณฑ์ด้านบนเบื้องต้น เราสามารถที่จะเลือกวางแผนจัดการกับ ทรัพยากรคนที่มีได้อย่างถูกต้อง เช่น บางคนอาจจะเหมาะกับงานอื่น เราอาจต้องย้ายให้ไปทำงานอื่นแทน หรือบางคนมีโอกาสในการสร้างผลงานได้ดียิ่งขึ้นแต่ขาดการสนับสนุนที่ถูกต้อง

8. Create Alliances สร้างแนวร่วม

 • หากต้องการเปลี่ยนอะไรในองค์กร เราต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคนในองค์กรด้วย สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าใครเห็นด้วยและพร้อมช่วยเหลือ (Supporter) ใครเป็นฝ่ายตรงข้าม (Opponent) และ ใครที่เราน่าจะโน้มน้าวได้ (Persuadable)

9. Manage Yourself จัดระเบียบตัวเราเอง

 • ใช้เวลาในการวางแผน เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองยุ่งเกินไป จัดสรรเวลาสำหรับการทำงาน เน้นที่กระบวนการที่คุณพยายามดำเนินการเปลี่ยนแปลงและวิธีการ
 • ค้นหาและสร้างเครือข่ายของที่ปรึกษา ซึ่งอาจจะเป็นคนในองค์กร หรือคนนอกองค์กร เพื่อมองหาคำแนะนำและมุมมองที่แตกต่าง

10. Accelerate Everyone สนับสนุนการพัฒนาทีมงาน

 • เพื่อให้เทคนิคเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในฐานะผู้นำ การกระจายการเปลี่ยนแปลง ไปยังทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายที่สุด แต่คุณยังสามารถกระจายไปยังเพื่อนร่วมงานของคุณได้อีกด้วย หากทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทโดยรวมก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นเช่นกัน

--

--

Head of Software Development — Lotus

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store