เตรียมตัวสำหรับการถูกสัมภาษณ์ Exit Interview

1. เหตุผลในการลาออก

 • อยากได้ทำงานที่ท้าทายมากและแตกต่างไปจากปัจจุบัน
 • มองหาความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน และค่าตอบแทนที่สูงขึ้น
 • ต้องการมีเวลาให้กับครอบครัว
 • เหตุผลส่วนตัว ทางด้าน สุขภาพ ร่างกาย พักทบทวนสิ่งที่ต้องการในอาชีพการงานและชีวิต

2. ตัวงานที่เรารับผิดชอบและทรัพยาการเพื่อสนับสนุนการทำงาน

 • งานที่ทำมีความหมายและแรงจูงใจในระดับที่เราพึงพอใจไหม
 • เรามีโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพ ใช้จุดแข็งในการทำงานมากน้อยเพียงใด
 • หัวหน้าสนับสนุนและมีทรัพยากรเพียงพอในการทำงานที่เหมาะสมดีหรือไม่ ทั้งในมุมบุคลากรและเครื่องมืออื่นๆ เช่น ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน

3. โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในสายอาชีพ

 • ได้รับมอบหมายงานที่จะได้รู้เรียนทักษะ ความรู้ที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าไหม
 • มีความชัดเจนในเส้นทางอาชีพการงาน (caree path) มีแน้วโน้มที่ดีในการเติบโตกับองค์กร

4. ความรู้สึกต่อหัวหน้างานและวัฒนธรรมองค์กร

 • การได้รับโอกาสในการตัดสินใจและแสดงผลงานอย่างเพียงพอหรือไม่
 • ได้รับการฝีกสอนทั้งในเรื่องงาน มุมมองการจัดการ และทัศนคติที่ดี
 • วัฒนธรรมการทำงานของแผนกอื่นที่เราต้องเกี่ยวข้องในองค์กร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน

5. คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์สำหรับองค์กรเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

 • ตัวเลือกในการทำงานที่ยืดหยุ่น เช่น การเข้างานที่ยืดหยุ่น การทำงานจากที่บ้าน การเข้าระบบจากระบบอินเทอร์เน็ตที่บ้านที่ปลอดภัย
 • ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้กับตลาด ไม่มากเกินไป แต่ก็ไม่น้อยเกินไป
 • คำแนะนำเชิงวัฒนธรรมที่เปิดกว้างในการรับฟัง
 • ทรัพยากร การสนับสนุนที่ขาดไป อยากให้เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. สิ่งที่เราชอบมากที่สุดในการทำงานที่บริษัท

 • ประสบการณ์ที่ดีที่องค์กร
 • สิ่งที่ดีที่ได้เรียนรู้ ทั้งในแง่การทำงาน การพัฒนาตัวเอง หรือแง่มุมทางวัฒนธรรม

--

--

Head of Software Development — Lotus

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store