เมื่อถึงเวลาที่ต้องบอกลาออก

  • เวลา — ผมจะอยู่ช่วยงาน คอยซัพพอร์ท ให้คำปรึกษาถึงวันไหน แต่ละวันที่เหลือมีแผนสำคัญอะไรบ้าง ช่วงไหนว่างสำหรับให้ได้มาพูดคุยกันนอกรอบบ้าง
  • ผลกระทบต่อตัวบุคคล — แต่ละคนมีผลกระทบไม่เท่ากัน น้องที่อยู่หน้างาน ไม่ได้ทำงานตรงด้วยผลกระทบจะน้อยกว่า อาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง เรื่องนี้ก็สื่อสารในห้องรวมได้ ส่วนใครที่กระทบโดยตรง ก็ทำการพูดคุยเป็นการส่วนตัวไป เผื่อที่มีอะไรพอจะช่วยได้ ให้กำลังใจในการเปลี่ยนแปลง
  • สิ่งที่อาจจะเปลี่ยนไปหลังจากนี้ — แชร์มุมมองด้านบวก เท่าที่แชร์ได้กับทีม อยากให้มองว่าทกุคนอยากให้ทุกการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น บางครั้งการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรบ้าง มันก็ทำให้อะไรหลายอย่างเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้น

--

--

Head of Software Development — Lotus

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store