3 คำถามที่ควรต้องถามตัวเองก่อนจะลาออก

quit

1. องค์กรที่เราอยู่ ยังดีหรืออยู่ไหม

 • มีการควบรวมกิจการการ ซื้อกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงการบริหาร และคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงใหม่
 • ฝ่ายบริหารถูกวิพากษ์วิจารณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าในเรื่องทิศทางในการดำเนินธุรกิจ
 • องค์กรไม่ลงทุนในผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ และเลือกที่จะให้ความสำคัญกับวิธีการทำสิ่งเก่า ๆ
 • ทีมงาน หัวหน้า หรือผู้บริหารที่เราเคารพ กำลังลาออกจากบริษัท
 • ผลกำไรลดลง แนวโน้มธุรกิจไม่ดี
 • คนนอกได้รับการว่าจ้างในตำแหน่งบริหาร หรือตำแหน่งที่สูงและเริ่มนำเพื่อนของตัวเองเข้ามาทำงานมากขึ้น
 • มาตรการลดต้นทุนดำเนินการโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีเหตุผลเพียงเล็กน้อย

2. คุณอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่?

 • โบนัสหรือหรือเงินเดือนเริ่มไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอีกต่อไป
 • หัวหน้าไม่ถามความเห็นหรือคุยตรงกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานของคุณ
 • ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญ หรือออกไปรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนร่วมงาน
 • กำลังทำในสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วย หรือคุณเชื่อว่าคุณต้องปกปิดสิ่งที่คุณคิดอยู่ ไม่มีคนรับฟังอย่างแท้จริง
 • เกิดความผิดพลาดตลอดเวลา และคิดไม่ออกว่าทำไมถึงเกิดขึ้น
 • ที่ปรึกษาของคุณออกจากองค์กร หรือตกอยู่ในความไม่พอใจ
 • ไม่สามารถคาดเดาการโปรโมทได้อีกต่อไป หรือใครจะถูกมองว่าเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือมีการโปรโมทคนที่ไม่คิดว่าเหมาะสม

3. ตำแหน่งหน้าที่การงานในอนาคตเป็นอย่างไรกับองค์กรนี้?

 • เรามีชื่อเสียงที่ดีทั้งในองค์กรและภายนอกในองค์สำหรับอาชีพของคุณ
 • คนในองค์กรโทรหาคุณเพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้
 • เรารู้ว่าต้องการเรียนรู้อะไรต่อไป เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในอาชีพของเราทำอยู่
 • เราตามและรับรู้ประเด็นร้อน (trend)ในสายงานได้ ถึงแม้ว่าจะได้ไม่ได้ลงมือทำในงานจริงๆก็ตาม
 • รู้ถึงความท้าทายในตัวงานหรือความรับผิดชอบในอนาคต ถ้าเราได้รับการโปรโมทหรือมีโปรเจ็กงานใหม่มาให้ทำ
 • มีคนที่ให้คำแนะนำ ที่สามารถโทรขอความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนได้ ในองค์กร
 • มีความรู้สึก เสียสละ อยากอาสา สละเวลา เพื่อทำงานอะไรบ้างอย่าง อย่างเต็มใจ

--

--

Head of Software Development — Lotus

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store