3 คำถามพิจารณาในการบริหารจัดการเวลา

1. Am I the right person?

เราคือคนที่ใช่ในการจัดการเรื่องนั้น ตอบคำถามเรื่องนั้นหรือไม่ เพราะถ้าไม่ใช่ เราควรบอกไปตามตรงและสามารถ redirect ไปยังคนที่ถูกต้องได้อีก

2. Is it the right time?

เรื่องของการจัดการเวลาและความเร็วในการตอบสนอง ต้องมาดูว่าเรื่องนี้ การประชุมนี้ต้องตอนนี้ไหม ในเวลานี้เรามีข้อมูลครบ องค์ประชุมครบไหม ต้องใช้เวลาไปหาคำตอบเพิ่มไหม ถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อม ก็ตอบไปว่าขอเลื่อนไปเมื่อพร้อม หรือถ้าพร้อม พยายามทำให้จบและชัดเจนไปเลย

3. Do I have information?

ในบางเรื่องการติดต่อ สอบถามมา อาจไม่ใช่เพราะคนถามคิดว่าเรารู้ แต่เป็นการที่รู้จักเรา และอาจจะคิดไปว่าถามได้ตอบได้ ซึ่งถ้าเราไม่ใช่ต้นเรื่อง แนะนำให้ redirect ไปให้ถุกคน หรือข้อมูลยังไม่พร้อมต้องการข้อมูลเพิ่ม ก็ชี้แจงประเด็นที่ชัดและประเด็นที่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่ม ประหยัดเวลาเอาไปทำในสิ่งที่ใช่จะดีกว่า

--

--

Head of Software Development — Lotus

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store